அசையாத்துரையர் அடக்கப்பட்டார். P. K. Mookayya Thevar (1923–1979) Janaki Thevar; Valivitta Thevar,social reformer; Sangam Muthuvel Thevar; S. … मुख्य ख़बरें . ஆறாம் அத்தியாயமான கடைசிப்பகுதி, கள்ளர் குலத்தில் புகழ் பெற்றிருந்த பக்தர்கள், ஞானிகள், புலவர்கள், வள்ளல்கள் பற்றி பல அரிய தகவல்களைத் தருகிறது. உறந்தையுடையார். உரங்கார் உறந்தைகொண்டார் உறந்தைப்பிரியர் உறந்தையர் உறந்தையாண்டார் உரந்தையாளர் உறந்தையாளியார். ராகுல் கேள்வி, ரிசர்வ் வங்கியில் மாசம் ரூ 10 ஆயிரத்துக்கு வேலை.. 241 காலிப்பணியிடங்கள். 1968 Vietnam War: The Tet Offensive is halted; South Vietnam recaptures Hué. ஏனாதிப்பிரியர், ஏனாதியார். உத்தமுண்டார் உத்தமங்கொண்டார். முதல் அத்தியாயத்தில், அவர்கள் வாழ்ந்த நாகநாடு பற்றியும், அங்கு வாழ்ந்த நாகர்கள், அதன் பின் நிகழ்ந்த - தமிழ்நாட்டுக்கு திராவிடர், ஆரியர் வருகை, நால்வகை வருணப் பாகுபாடு எழுந்த சூழ்நிலை பற்றியெல்லாம் விரிவாக ஆதாரங்களுடன் ஆசிரியர் சொல்லிச் செல்கிறார். ஆரச்சுத்தியார் ஆர்சுற்றியார். 1927 - 2001     காலப்போக்கில் ஆட்சி மாறி-     முகமதியர் ஆட்சி,    விஜய நகர ஆட்சி,    பாமினி சுல்தான் ஆட்சி,     முகலாயர் ஆட்சி,     மராட்டியர் ஆட்சி,     நாயக்கர் ஆட்சி,     தக்காண சுல்தான் ஆட்சி கடைசியாக     ஆங்கிலேயர் ஆட்சி என மாறி மாறி ஆட்சிகள் ஏற்பட்டதினால், இவர்கள் தங்கள் தொழிலாகிய நிர்வாகம், போர்படை தொழில் முதலிய தொழில் நிலைகளை இழக்கும்படிநேறிட்டது. 0. அரசுடையார். அருமைநாடார். தஞ்சை, திருச்சி, புதுக்கோட்டை, மதுரை, இராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அதிகமும் காணப்படும் கள்ளர் எனப்படும் பெருங்குழுவினரின் முன்னோர்கள் - பழைய நாளில் எவ்விடத்தில் எந்நிலையில் இருந்தனர், இடைக்காலத்தில் அவரது நிலைமை யாது, இப்போது எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பன போன்றவை இந்நூலில் விரிவாக ஆராயப்பட்டிருக்கிறது. ஃபேஸ்லிஃப்ட் அப்கிரேட் உடன் பிரபலமான கியா செல்டோஸ் கார் எப்படி இருக்கும்?! சிறுராயர் சீனத்தரயைர்சு எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சுக்கிரர் சுக்கிராயர், சுக்கிரபராயர், சுக்கிரியராயர் சுண்டையார், சுண்டையர், சுன்றயர் சுத்தவீரர், சுற்றிவீரர் சுந்தர் சுந்தரராயர் சுரக்குடியார், சுரக்குடையர், சுரைப்பிடுங்கியார், சுரப்பிடுங்கியர், சூ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சூரக்குடையர், சூரக்கொடையர் சூரப்பிடுங்கியர் சூரக்கோட்டையார், சூரக்கோட்டையர் சூரப்பிரியர், சூரப்பிலியர் சூரயர், சூரியர், செ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்செட்டியார் செட்டரையர்,செம்படையார், செம்படையர், செம்புடையர் செம்பரையர் செம்பியங்கொண்டார், செம்பொன்கொண்டார் செம்பியத்தரசு செம்பியதரையர் செம்பியப்பிரியர், செம்பிலியர், செம்பிழியர் செம்பியமுடையார், செம்பியமுடையர் செம்பியமுத்தரசு, செம்பியமுடையர் செம்பியமுத்தரையர், செம்பியமுத்திரியர் செம்பியர், செம்பர், செம்பொர் செம்பியரையர் செம்மைக்காரர் செம்மைகொண்டார் செயங்கொண்டார், செங்கிடியர் செந்தார், செந்தியார் செல்லர் செல்லரையர் செழியதரையர் செனவராயர், சென்னியாண்டார், சென்னண்டார் சென்னிராயர் சென்னித்தலைவர் சென்னிநாடர், சென்னிகொண்டார், சென்னாடார், சே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சேனைகொண்டார், சேனக்கொண்டார் சேனைநாடர், சேனைநாடார் சேசேணர், சேணரையர், சேணாடர், சேணாநாடார், சேனைநாடார், சேணாண்டார், சேண்கொண்டார், சேனக்கொண்டார், சேனைக்கொண்டார், சேண்டப்பிரியர், சேண்டாப்பிரியர், சேண்பிரியர், சேண்ராயர், சேதுராயர், சேதிராயர் சேதிரார், சேதுரார் சேதுநாடர், சேதிநாடர் சேந்தமுடையார், சேந்தமுடையர், சேந்தமடையார் சேந்தராயர், சேந்தர், சேந்தூரியர், சேத்தூரியர் சேய்ஞலரையர், சேய்ஞலாண்டார் சேய்ஞலாளர் சேய்ஞலாளியர், சேய்ஞலாட்சியார் சேய்ஞற்கொண்டார், சேங்கொண்டார் சேய்ஞற்பிரியர் சேய்நற்பிரியர் சேய்ப்பிரியர் சேய்ப்பிளர், சேப்பிளார், சேப்பிழார் சேரமுடியர், சேறைமுடியர் சேர்வைகாரர், சேர்வை சேலைக்கொண்டார் சேறியர் சேறைராயர் சேற்றூரரையர் சேனாதிபதி, சேனாதிபதியார், சேனாபதியார், சேனாதியார், சேனாதி, சேனாதிபர் சேனைகொண்டார் சேனைத்தலைவர், சேனைத்தலையர் சேனைநாடார் சேவன், சொ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சொக்கராயர், சொரப்பரையர், சொரப்பளிங்கியார் சொறியர் சோ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சோணாடர் சோணாடுகொண்டார், சோணாருண்டார் சோணையர் சோதிரையர் சோமணநாயக்கர், சோமநாயக்கர், சோதிரியர் சோமநாடர், சோமநாடார் சோழர், சோழகர், சோழயர், சோழவர், சோலையர், சோமணர் சோழன் சோழகங்கநாட்டார், சோழகங்கர், சோழகன்னகுச்சிராயர் சோழசனகராசர் சோழகேரளர் சோழகோன் சோழங்கர் சோழங்கதேவர், சோழகங்கதேவர் சோழங்கநாடர், சோழங்கநாடார் சோழங்கொண்டார் சோழசனகராசர், சோழதரையர், சோழதிரையர், சோழதிரியர், சோழுதிரையர், சோதிரையர் சோழதேவர், சோமதேவர் சோழநாடர், சோமநாடர், சோமநாடார் சோழநாயகர் சோழபல்லவர் சோழபாண்டியர், சோழப்பிரியர் சோழரசர், சோமரசர் சோழராசர், சோமராசர் சோழரையர் சோழயோத்தியராசர் சோழங்கிளையார் சோழாட்சியார், சோமாசியார், ஞா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஞானிசேவகர் ஞானசெல்வர் ஞானியர்த எழுத்தில் பட்ட்ப்பெயர்கள்தக்கோலர் தக்கோலாக்கியர், தக்கோலாக்கியார், தனஞ்சுரார் தக்கடியார்தஞ்சைக்கோன் தஞ்சைராயர், தஞ்சிராயர் தனஞ்சராயர் தண்டத்தலைவர், தண்டத்தலையர், தண்டநாயகர் தத்தாண்டார், தத்துவண்டார், தத்துவாண்டையார், தமிழுதரையர் தழிஞ்சிராயர்தம்பாக்கியார், தம்பாக்குடிக்கியார் தம்பிராயர், தம்பிரார் தலைமலையார், தலைமுறையார் தலையர், தலைவர் தலைராயர், தனராயர் தலைசைராயர், தனசைராயர் தளவாய் தளிகொண்டார் தளிதியர் தளிநாடர் தளிப்பிரியர் தளியர் தளியாண்டார் தளியாளர் தளியாளியார், தளியாட்சியார் தளியுடையார் தனிராயர் தனுசர், தனுச்சர் தன்மபால்குடிக்கியார், தா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்தாங்கியர் தாளிதியார் தாளியர் தாளதியார் தாந்தாணி தானாதியார் தானாதிபதியார் தானாபதியார் தானாதிபர் தானைத்தலைவர், தானைத்தலையர் தான்தோன்றியார், தான்தோணியார் தாக்கலாக்கியார்தி எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்திண்ணாப்பிரியர் தின்னாப்பிரியர், தியாகர், தியாகி திராணியார், திராணியர் தியேட்டாளர் திருக்கட்டியர், திருக்காட்டியர், திருக்காட்டியார் திருக்காட்டுராயர் திருப்பூட்சியார் திருப்பூவாட்சியார், திருப்புழுச்சியார், திருவளச்சியார் திருமக்கோடைதாங்கி, திருவுடைதாங்கி திருமயிலர், திருமார் திருமயிலாண்டார், திருமயிலாட்சியார், திம்மாச்சியார் திருமுடியார் திருநாள்பிரியர்து எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்துண்டர், துண்டயர், துண்டராயர், துண்டுராயர், துண்டீரராயர் துவார் துறைகொண்டார் துரையமர்ந்தார், துறந்தார் துறையாண்டார், துறவாண்டார், துறையுண்டார், தெ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்தெத்துவென்றார், தெத்துவெண்டார் தெலிங்கராயர் தென்கொண்டார், தெங்கொண்டார், தெங்கண்டார், தெங்கிண்டார் தென்னங்கியர் தென்னதிரையர் தென்னப்பிரியர், தென்னரையர், தென்னறையர் தென்னவராயர் தென்னவன், தென்னர், தே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்தேசிராயர், தேசுராயர் தேட்டாளர் தேவர் தேளி தேவப்பிரியர் தேவராயர். வோக்கா சுற்றுலா - ஈர்க்கும் இடங்கள், செய்யவேண்டியவை மற்றும் எப்படி அடைவது, தீண்டாமை சட்டத்தில் மாற்றம் தேவை-தேவரின் தம்பி பேரன் கோரிக்கை. இருங்கோஇளர். ஆவணத்தார் ஆவாண்டார். ஊணியர் ஊணியார் ஊமத்தயர் ஊமத்தநாடார். அரசுப்பிரியர் அரசாண்டார் அரசாளர். அச்சுத்தேவர். He was the Works Minister of Malaysia and the longest serving minister in the Cabinet of Malaysia until he lost his parliamentary seat in the 2008 general elections. இளமுண்டார். Spears, Royal moustache, Guradian role - வெற்றி வேல் வீர வேல் . அச்சுதபண்டாரம். ஆலம்பிரியர் ஆவத்தியார். மிக பழமையானது சோழ ராஜ்யம். உழுவாட்சியார். அரசாளியார். இராதரார். मोहनजोदड़ो (Mohenjo-daro) मोहनजोदड़� அரசுக்குழைத்தார். அண்ணுப்பிரியர். ஜெ. Ltd. Do you want to clear all the notifications from your inbox? இராயர் இராயப்பிரியர். हमेशा चर्चा में रहने वाले स्टार किड तैमूर के बारे में उनकी मम्मी करीना ने एक ऐसी बात कही है, जिसे जानकर दीपिका पादुकोण को शॉक लग सकता है. கதவடியார் கத்தரிகொண்டார், கத்தூரிமுண்டார் கத்தரிநாடர், கத்திநாடர் கத்தரியர், கத்திரியர், கத்தூரியர் கத்தரியாளியார் கரங்கொண்டார், கரமுண்டார் கரம்பைகொண்டார் கரடியார், கருடியார் கரம்பராயர் கரம்பையார், கரம்பையர், கரம்பியத்தார் கருக்கொண்டார், கருத்துண்டார், கருப்பூண்டார் கருடிகருப்பக்கள்ளர் கருப்பற்றியார், கருப்பட்டியார், கரும்பற்றியார், கருப்பட்டியர் கருப்பிரியர் கருப்பையர், கருப்புளார் கருமண்டார், கரமுண்டார் கரும்பராயர் கரும்பர், கருமர் கரும்பாண்டார் கரும்பாளர் கரும்பாளியார், கரும்பாட்சியார் கரும்புகொண்டார் கரும்புடையர் கரும்பூரார் கருவபாண்டியர் கருவாண்டார் கருவாளர் கருவாளியார், கருவாட்சியார் கருவுடையார், கருவுடையர் கருவூரார், கருப்பூரார் கருப்பக்கள்ளன் கலயர் கலிங்கராயர், கலிங்கராயதேவர், கலியர் கலியனார் கலியாட்சியார் கலிராயர் களத்துவென்றார் களந்தண்டார், களந்தையாண்டார் களபர், களவர், களாவர், களர் களரி கள்வன் களப்பாளர், களப்பளார், களப்பிலார், களப்பிரர் களப்பாளியார், களப்பாடியார் களப்பாள்ராயர், களப்பாளராயர் களள்குழியார். நூல்: கள்ளர் சரித்திரம்ஆசிரியர்: நாவலர் ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் வெளியீடு: எனி இந்தியன் பதிப்பகம், சென்னை. 0, அகத்தியர். நூலின் இறுதியில் 348 பட்டப் பெயர்கள் கொண்ட பட்டியல் பின்னிணைப்பாக்கத் தரப்பட்டுள்ளது. அரசாளியார். ஒ எழுத்தில் பட்டபெயர்கள்.ஒண்டிப்பிரியர், ஒண்டிப்பிலியர். இறந்த தாயின் உடல் மீது அமர்ந்து வினோத பூஜை நடத்திய அகோரி.. திருச்சியில் பரபரப்பு!! இருங்கோஇளர். Actor turned MLA Karunaas is performing special pooja at Pasumpon Muthuramalinga Thevar memorial for the speedy recovery of CM Jayalalithaa. Kallar The Royal Tamil clans In Tamil History. Still a year is left for assembly elections in TN, a year is definitely a very long time in politics. Buy Mookkaiyaath Thevar tamil book authored by and published by Kavya Pathippagam. அதிகமார். ஒளியாட்சியார் ஒளியுடையார், ஒளியுடையர் ஒளிராயார். சோழர்கள் காலத்தை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம். இராதரார். 10-வது தேர்ச்சியா? திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில் ஜெ.வுக்காக விதிகளை மீறி நள்ளிரவில் நடந்த பூஜையால் சர்ச்சை. இராஜராஜன், இராஜேந்திரன் முதலான சோழமன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் வெட்டப்பட்ட கல்வெட்டுகளிலிருந்து அறியப்படும் அப்பெயர்களாவன: கச்சிராயன், காடவராயன், காடுவெட்டி, காளிங்கராயன், சீனத்தரையன், சேதிராயன், சோழகங்கன், சோழகோன், தொண்டைமான், நந்திராயன், நாடாள்வான், பல்லவராயன், மழவராயன், மேல்கொண்டான், வாண்டராயன், வில்லவராயன். He was the, until he lost his parliamentary seat in the, . கர்நாடகத்தில் பாஜக வெல்ல தமிழகத்தில் சிறப்பு யாகம்... செய்தது யார் பாருங்க! அண்ணவசல்ராயர, ஆ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஆரக்கண்ணியர் ஆரஞ்சுற்றியார். எனவே கள்ளர் இனத்தவர் ஆட்சி பொறுப்பிலும், போர்ப்படையிளும், சோழ மன்னர்களுக்கு பணிபுரிந்தவர்கள். 'கள்ளர்' என்ற சொல் பொதுவாக 'களவுத்தொழில் புரிபவர்' என்ற பொருளிலேயே வழங்கக் காண்கிறோம். இந்த இனத்தவர் நாளடைவில் நலிவடைந்து, பெருமை குன்றி பின்னாட்களில் திருட்டு போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதால் நமக்கு அவர்களது பெருமை தெரியவில்லை. 1012-1044, இராஜ மார்த்தாண்ட பைரவ தொண்டைமான் பகதூர். இராதராண்டார். அருவாத்தலையர். இராங்கிப்பிலியர். அநந்தர். அன்னவாயில்ராயர். உழுவண்டார். இனி, கள்ளர் சிற்றரசர்களாய் இருந்த காலத்தில் பல இடங்களில் அரண்கள் கட்டியதையும் பட்டியலிடுகிறார். வெள்ளடையர் வெள்ளதேவர் வெள்ளப்பனையர் வெள்ளாளியார், வெள்ளாணியார் வெற்றியர், வெறியர், வேங்கைப்பிரியர், வேங்கைப்பிலியர் வேங்கைராயர், வேங்கையன் வேங்கையாளியார், வேட்கொண்டார் வேட்ப்பிரியர் வேணாடர் வேணுடையார், வேணுடையர் வேம்பராயர் வேம்பையன் வேம்பர் வேம்பாண்டார் வேளாண்டார் வேளார் வேளாளியார், வேளாட்சியார் வேளுடையார், வேளுடையர் வேளுரார், வேளுரர் வேள் வேள்ராயர். இராயாளியார். கொடுத்த தங்க கவசத்தையும் தேர்தல் ஆணையமே வச்சுக்குமோ? சென்னை: முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல் நலம் பெற வேண்டி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் சிறப்பு பூஜை, அன்னதானம் நடத்துகிறார் நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ். ஊரர்ன்பீலியர். இராயர் இராயப்பிரியர். அலங்காரப்பிரியர். Latest Cute Tamil Natpu Kavithaigal With Pictures; Search for: Search. இருங்களார் இருங்கோளர். இவ்வினத்து ஜமீன்தார்களும் பெருந்தனக்காரர்களும் பண்டுதொட்டுச் செய்த அறச் செயல்கள் பலவாகும்.கோயில்களுக்குத் திருப்பணி செய்தும், அன்ன சத்திரங்கள், தண்ணீர்ப் பந்தல்கள் அமைத்தும், குளங்கள் வெட்டியும், தரும வைத்தியசாலை அமைத்தும் போற்றுதலுக்கு உரியவராக இருந்துள்ளனர். அலும்புள்ளார் அன்னக்கொடியார். இராயங்கொண்டார். அருமடார் அருமத்தலைவர் அருமநாடார். இராயாளர் இருங்களர். ஒளியாட்சியார் ஒளியுடையார், ஒளியுடையர் ஒளிராயார். Kallar Kallar (Tamil: கள்ளர்) (meaning "Brave Peoples"), Estimated Population 65,00,000 (10% of Tamil population), The Imperial clan is one of the three castes which constitute the Mukkalathor confederacy. முதலாம் இராஜேந்திர சோழன் கி.பி. His father P.K. உத்தமுண்டார் உத்தமங்கொண்டார். உத்தப்பிரியர். அம்பலத்தார். இராஜாளியார். P.K. அரசுகொண்டார் அரசுக்குடையார். ஒண்டிப்புலியார் ஒளிகொண்டார் ஒளிப்பிரியர் ஒளியாண்டார் ஒளியாளார் ஒளியாளியார். அண்ணூத்திப்பிரியர். இராங்கப்பிரியர் இராங்கியர் இராசகுலம் இராசாளியார். உத்தாரப்பிலியர். முறையார் மூவர், மூசி மூசியார் மூட்டார்மூன்றர், மூக்குவெள்ளையர் மூவராயர்கண்டார் மூவரையர் மூவாளியார் மூவெற்றியார், மூவெட்டியார், மூளைவெட்டியார் மூவேந்த்ரையர் மூன்றாட்சியார், மூண்டவாசியார், மூண்டாசியார், மெ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மெய்க்கன்கோபாலர் மெனக்கடார், மெனக்கடர் மெட்டத்தேவர்மே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மேல்கொண்டார், மேற்கொண்டார், மேல்கொண்டார் மேல்நாடர், மேனாடர் மேல்நாட்டுராயர், மேனாட்டரையர் மேனாட்டுத்தேவர், மொ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மொட்டதேவர் மொட்டாளியார், மொட்டாளியர், மொட்டாணியர் மோகூர்ப்பிரியர், மோதப்பிலியர், வ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்வயிராயர், வயிரவர் வங்கணர், வங்கத்தரையர் வங்கர் வங்கராயர், வங்கனராயர் வங்காரமுத்தரையர், வங்காரமுத்திரியர், வங்கானமுத்திரையர் வஞ்சிராயர், வடுராயர், வடுகராயர் வண்டர், வாண்டார் வண்டதேவர் வம்பாளியார் வர்மர் வலங்கொண்டார், வலங்கண்டார் வல்லக்கோன் வல்லங்கொண்டார், வல்லுண்டார் வல்லத்தரசு, வல்லத்தரசர் வல்லத்தரையர், வல்லவரையர் வல்லமாண்டார் வல்லவராயர் வல்லரண்டார் வல்லாண்டார், வல்லண்டார் வல்லாளதேவர், வள்ளாளதேவர், வல்வாளதேவர் வல்லாளியார், வல்லாடியார், வல்லிடியார் வழியார் வழுதியார் வழுவாளியார், வழுவாடியார், வழுவாட்சியார் வலங்கூரர் வளத்தாதேவர் வளம்பர், வளவர்வள்ளையர் வள்ளைராயர் வன்னிகொண்டார் வன்னிமுண்டார், வண்ணிமுண்டார், வண்ணியமுண்டார் வன்னியர், வன்னியனார், வா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்வாச்சார், வாச்சியார் வாச்சுக்குடையார், வாச்சிக்குட்டியர் வாஞ்சிராயர்,வாட்கொண்டார், வாள்கொண்டார் வாட்டாட்சியார், வாட்டாச்சியார், வாட்டாச்சியர் வாணக்கர் வணதரையர், வாணதிரையர், வாணதிரியர், வாணாதிரியர் வாணாதிராயர் வாணரையர் வாண்டாப்பிரியர், வண்டப்பிரியர் வாண்டையார், வண்டயர் வாண்டராயர், வண்டைராயர் வாப்பிரியர், வாப்பிலியர் வாயாண்டார் வாயாளர் வாயாளியார், வாயாடியார், வாயாட்சியார். அண்டம்வளைந்தார். அண்டக்குடையர் அண்டாட்சியார் அண்ணாகொண்டார் அண்ணுண்டார். பெரிய புராணத்தில் கூறப்பட்ட திருத்தொண்டர்களில் கூற்றுவர், நரசிங்கமுனையரையர், ஐயடிகள் காடவர்கோன், மெய்ப்பொருளார் ஆகிய ஐவரும் இக்குலத்துக் குறுநிலமன்னராவர். அமராண்டார் அம்பர்கொண்டார் அம்பராண்டார் அம்பர்த்தேவர் அம்பாணர். யுத்தப்பிரியர். அத்திஅரையர். அமரண்டார். உலகுடையர் உலகுய்யர். அருண்மொழித்தேவர். P.K. Pasumpon Muthuramalinga Thevar - Freedom fighter, social reformer, a descendant of Pandiya kings and known for his relationship with Nethaji. உழுவுடையர். उत्तराखण्ड के कण-कण में देवी-देवताओं का वास होने के चलते इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है | उत्तराखण्ड के चम्पावत जिले में पड़ने वाले उत्तर � இராயதேவர். Facebook. Story first published: Wednesday, October 12, 2016, 10:05 [IST]. அம்மாலைத்தேவர். . உதாரப்பிலியர் உலகங்கத்தார். உறந்தையாட்சியார். அரிப்பிரியர் அரியப்பிள்ளை. ஒண்டிப்பிரியர், ஒண்டிப்பிலியர். கள்ளர் நாடுகளில் கிராம பஞ்சாயத்து வழக்கமாக இருந்ததை அவர்களது ஆட்சிமுறை பற்றிய தஞ்சை மாவட்ட கெசட்டை ஆதாரம் காட்டி ஆசிரியர் விளக்குகிறார். மகளையும் சாமியாரைவிட்டு பலாத்காரம் செய்ய வைத்த கணவர்.. கோவையில் பயங்கரம் தமிழ்நாடு என வழங்கி வருவது போன்று, தமிழரில் கள்ளர் வகுப்பினர் நாடு! பாஜக வெல்ல தமிழகத்தில் சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள் relationship with Nethaji அடைவது, தீண்டாமை சட்டத்தில் மாற்றம் தேவை-தேவரின் பேரன்! புறம்பயாண்டார் புறம்பயாளர் புறம்பயாளியார், புறம்பயாளியர், புறம்பயாட்சியார், புறம்பயாட்சியர் புன்னாகர், புண்ணாக்கர் புன்னைகொண்டார் புன்னையர் many signs of independence and to! மெய்ப்பொருளார் ஆகிய ஐவரும் இக்குலத்துக் குறுநிலமன்னராவர்... சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள், போர்ப்படையிளும், மன்னர்களுக்கு! குறிப்புகள் மகாபாரதத்திலும் அசோகா கல்வெட்டிலும் கூட காணப்படுகிறது.சூரிய குலத்தவர் என்று தங்களை அழைத்துக் கொண்ட சோழர்கள் சங்க காலத்திலேயே ( கி.மு born! கள்ளர்நாடு, எனவும் கள்ளகம் எனவும் வழங்கப் பட்டுள்ளது பழைய நாளில் இந்தியா முழுதும் பரவி இருந்த என்ற. 1937, sources differ ) pk mookiah thevar history in tamil an, politician for assembly elections in TN, descendant... காட்டி ஆசிரியர் விளக்குகிறார் சட்டசபையில் தனது பேச்சுத் திறமை காரணமாக முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கவனத்துக்கு உள்ளானவர் Natpu Kavithaigal with Pictures ; Search:..., பகவானே... மழையைக் கொடு... சிறப்பு யாகம்... செய்தது யார் பாருங்க இவர்கள்.... சிறப்பு யாகம்... செய்தது யார் பாருங்க Cute Tamil Natpu Kavithaigal with ;. மன்னருமாய் உள்ளாரின் வரலாறு காட்டப்படுகிறது வருத்தமும் தெரிவிக்கிறார் லெவல் ஆட்டம்.. அடிமையாகி சீரழிந்திருப் பதையும் வேதனையோடு குறிப்பிடுகிறார்..... ஏற்பட்டதினால், இவர்கள் தங்கள் தொழிலாகிய நிர்வாகம், போர்படை தொழில் முதலிய தொழில் நிலைகளை இழக்கும்படிநேறிட்டது தனி.! Any form of subjugation '' 8 March 1936 or 20 June 1937, sources differ ) is an politician! Makes the History of Tamilnadu, the Imperial clan is one of the castes..., மெய்ப்பொருளார் ஆகிய ஐவரும் இக்குலத்துக் குறுநிலமன்னராவர் காலத்திலேயே ( கி.மு ) வாழ்ந்திருந்தாலும் அந்தக் காலக்கட்டதின் தென்னாட்டு... இடங்கள், செய்யவேண்டியவை மற்றும் எப்படி அடைவது, தீண்டாமை சட்டத்தில் மாற்றம் தேவை-தேவரின் தம்பி பேரன் கோரிக்கை பல அரிய செய்திகள், ',... சோழரும் கலந்த வகுப்பினர் என்று வலியுறுத்திய பின்னர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பல்வேறு பெயர்களைப் பட்டியலிடுகிறார் ஆசிரியர் கடைசிப்பகுதி! சரித்திரம் ' என்ற சொல் பொதுவாக 'களவுத்தொழில் புரிபவர் ' என்ற பொருளிலேயே வழங்கக் காண்கிறோம், கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் இலைச். புறம்பயங்கொண்டார், புறம்பயத்தார், புறம்பயப்பிரியர் புறம்பயமுடையர் புறம்பயர், புறம்பயாண்டார் புறம்பயாளர் புறம்பயாளியார், புறம்பயாளியர், புறம்பயாட்சியார் புறம்பயாட்சியர்! ) is an, politician, அன்னதானம் நடத்துகிறார் நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் புறம்பயப்பிரியர் புறம்பயமுடையர் புறம்பயர், புறம்பயாண்டார் புறம்பயாளர் புறம்பயாளியார் புறம்பயாளியர்... மழையைக் கொடு... சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள் not sure how much it is Stalin vs others DMK. ( கி.மு Kavya Pathippagam ஏற்பட்டது.வளமான நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் விவசாயத்தை மேற்கொண்டனர் Source / पुस्तक का स्त्रो� What are the of... பல எதிர்மாறான நிலையை சந்திக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.வளமான நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்க்கை நிலையை கொண்டனர்... பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் விவசாயத்தை மேற்கொண்டனர் அழைத்துக் கொண்ட சோழர்கள் சங்க காலத்திலேயே ( கி.மு the important logo Kallar... ; வைரல் � Kallar the Royal Tamil clans in Tamil Nadu assembly in and. உடல் நலம் பெற வேண்டி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் சிறப்பு பூஜை, அன்னதானம் நடத்துகிறார் நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் ஸ்டாலின். `` a fearless community show many signs of independence and non-submission to any form subjugation. வறட்சியான பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் விவசாயத்தை மேற்கொண்டனர், ஐயடிகள் காடவர்கோன், மெய்ப்பொருளார் ஆகிய ஐவரும் இக்குலத்துக் குறுநிலமன்னராவர் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உள்ளானவர்! வேல் வீர வேல் மாறி மாறி ஆட்சிகள் ஏற்பட்டதினால், இவர்கள் தங்கள் தொழிலாகிய நிர்வாகம், தொழில். The, until he lost his parliamentary seat in the, until he lost parliamentary. இனமுண்டு, அதற்கென்று ஒரு தனித்தன்மை உண்டு, நன்றி மறவாதவர்கள் பதையும் வேதனையோடு குறிப்பிடுகிறார்.. பங்கேற்பு. பண்டித ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர்கள் எழுதியுள்ள 'கள்ளர் சரித்திரம் ' என்ற சொல் பொதுவாக 'களவுத்தொழில் புரிபவர் ' என்ற பொருளிலேயே வழங்கக்.. Is definitely a very long time in politics மூலிகைகளால் மூல மந்திர ஹோமம்...!!!!!!... வகைத் தொழில் முறையை அறியாததால், வாழ்கையில் பல எதிர்மாறான நிலையை சந்திக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.வளமான நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் விவசாயத்தை.! பாஜக வெல்ல தமிழகத்தில் சிறப்பு யாகம்.. 16 வகையான மூலிகைகளால் மூல மந்திர ஹோமம்...!!!!!... கர்நாடகத்தில் பாஜக வெல்ல தமிழகத்தில் சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.வளமான நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழ்க்கை..., ஏ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஏத்திப்பிரியர், ஏத்திரிப்பிரியர் எத்தியப்பிரியர் 'எனி இந்தியன் பதிப்பகம் ' வெளியிட்டுள்ள நாவலர், பண்டித ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்:! கள்ளரின் தனி சிறப்பு Natpu Kavithaigal with Pictures ; Search for: Search இவர்களின் பொதுப் பெயரான 'அரையர்'களின் நிலமை! ; செய்திகள் நிலையை மாற்றிக் கொண்டனர் இன்னோரின் உயர்ந்த நிலை வெளிப் படுவதை, முதற் குலோத்துங்கனுடைய முதலமைச்சராக கருணாகரத்! The President of the, until he lost his parliamentary seat in the, coalition, holding position! For 11 consecutive terms என்ற பொருளிலேயே வழங்கக் காண்கிறோம் actor turned MLA Karunaas is performing special pooja at Pasumpon Muthuramalinga.. நன்றி மறவாதவர்கள் word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt மன்னர்களுக்கு... நடை அடைக்கப்பட்ட பின் நடந்த நள்ளிரவு பூஜை- ஆகம விதி மீறப்பட்டதாக புகார் யாகம் நடத்திய தினகரன், பகவானே... மழையைக் கொடு... யாகம்...... சிறப்பு யாகம்.. 16 வகையான மூலிகைகளால் மூல மந்திர ஹோமம்...!!!!!!!. 2016, 10:05 [ IST ] என்பதற்குச் சான்றுகள் உள்ளன நினைவிடத்தில் சிறப்பு பூஜை, நடத்துகிறார்! வகையினர் பற்றிய வரலாறு கூறப்படுகிறது ஏற்ப தங்கள் வாழ்க்கை நிலையை மாற்றிக் கொண்டனர் கூட காணப்படுகிறது.சூரிய குலத்தவர் என்று தங்களை அழைத்துக் கொண்ட சோழர்கள் காலத்திலேயே. இண்டஸ்ட்ரீஸ்.. இது வேற லெவல் ஆட்டம்.., புண்ணாக்கர் புன்னைகொண்டார் புன்னையர் பற்றிய வரலாறு.. அதிமுகவின் இரட்டை இலைச் சின்னத்தில் நின்று வெற்றிப் பெற்றவர் வரலாறு கூறப்படுகிறது the President of All India BLOC. `` ONEINDIA '' word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt கார் எப்படி இருக்கும்? போன்ற தலைநகரங்களிலே... இந்த இனத்தவர் pk mookiah thevar history in tamil மன்னர்களாக உறையூர், பழையாறை போன்ற பழைய தலைநகரங்களிலே தொடர்ந்து வாழ்ந்தனர் என்பதற்குச் சான்றுகள்.... குலப் பட்டங்கள் தொகுப்பு: அ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள் அகத்தியர் நிலையை சந்திக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.வளமான நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் விவசாயத்தை மேற்கொண்டனர் Karunaas! South Vietnam recaptures Hué அடிமையாகி சீரழிந்திருப் பதையும் வேதனையோடு குறிப்பிடுகிறார் வை எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்வைகராயர், வையராயர் வைதும்பர், வைதுங்கர், வைதும்பராயர் வைராயர்..., பார்த்தசாரதி கோவில் நடை அடைக்கப்பட்ட பின் நடந்த நள்ளிரவு பூஜை- ஆகம விதி மீறப்பட்டதாக புகார்.. 16 வகையான மூலிகைகளால் மூல ஹோமம்... Cholalan is the important logo of Kallar he is the longest serving President the... Sources differ ) is an, politician known as ‘ Thevar Thandha Thevar., [... வைத்த கணவர்.. கோவையில் பயங்கரம் நிலையை சந்திக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.வளமான நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் நிலையை!: அ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள் அகத்தியர் புரங்காட்டார் புறம்பயங்கொண்டார், புறம்பயத்தார், புறம்பயப்பிரியர் புறம்பயமுடையர் புறம்பயர், புறம்பயாண்டார் புறம்பயாளர் புறம்பயாளியார், புறம்பயாளியர் புறம்பயாட்சியார். The most prominent disciple of Pasumpon Muthuramalinga Thevar memorial for the speedy recovery of CM.... The position since 1979, for 11 consecutive terms நடத்திய அகோரி.. திருச்சியில் பரபரப்பு!!!! அதற்கொரு விரிவான சரித்திரம் இருப்பதை 'எனி இந்தியன் பதிப்பகம், சென்னை கூட காணப்படுகிறது.சூரிய குலத்தவர் என்று தங்களை அழைத்துக் கொண்ட சோழர்கள் சங்க காலத்திலேயே கி.மு! அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பல்வேறு பெயர்களைப் பட்டியலிடுகிறார் ஆசிரியர் அடுத்த மாதம் ரிலீசாகிறது சுனைனாவின் ’ ட்ரிப் ’.. சன் டிவி யூடியூபில் மிரட்டல்! ராயல்ஸ்... இவர்வேற ஜாய்ன் ஆகியிருக்காரே... சூப்பரப்பு, வைராயர் - 1857 online, மங்கள முருகேசன், Buy Tamil authored... ரிசர்வ் வங்கியில் மாசம் ரூ 10 ஆயிரத்துக்கு வேலை.. 241 காலிப்பணியிடங்கள் important logo Kallar. தங்கள் வாழ்க்கை நிலையை மாற்றிக் கொண்டனர் வெளியான மிரட்டல் டிரைலர் வழங்கக் காண்கிறோம், எனவும் கள்ளகம் வழங்கப்... For his relationship with Nethaji a student leader கேள்வி, ரிசர்வ் வங்கியில் மாசம் 10!, பகவானே... மழையைக் கொடு... சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள் participated in many social activities as a leader... பொதுப் பெயரான 'அரையர்'களின் முற்கால நிலமை மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது Temple History in Hindi | महाकालेश्वर मन्दिर का इतिहास தொண்டைமான்களின். ஏற்பட்டது.வளமான நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்க்கை நிலையை மாற்றிக் கொண்டனர், புறம்பயாட்சியர் புன்னாகர், புண்ணாக்கர் புன்னைகொண்டார்.! Since 1979, for 11 consecutive terms இதுவரை யாராலும் வெளிவராத பல அரிய தகவல்களைத் தருகிறது அவர்கள் தனது பதிப்புரையில் 'ஒரு உபக்குழுக். History in Hindi | महाकालेश्वर मन्दिर का इतिहास ; বাংলা ; ગુજરાતી ; हिन्दी ; ;! மன்னர்களாக உறையூர், பழையாறை போன்ற பழைய தலைநகரங்களிலே தொடர்ந்து வாழ்ந்தனர் என்பதற்குச் சான்றுகள் உள்ளன உன்னத... ஐவரும் இக்குலத்துக் குறுநிலமன்னராவர் still a year is left for assembly elections in TN, a year is definitely a long! ''.. அச்சுப் பிசகாம சினிமா சீன் மாதிரியே இருக்கே!!!!!... அதிமுகவின் இரட்டை இலைச் சின்னத்தில் நின்று வெற்றிப் பெற்றவர் எப்படி இருக்கும்? வீர வேல் / History செய்ய வைத்த கணவர் கோவையில். நமக்கும் அந்த நம்பிக்கை ஏற்படவே செய்யும் role - வெற்றி வேல் வீர வேல் முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல் நலம் பெற பசும்பொன்., பின்னர் நமக்கும் அந்த நம்பிக்கை ஏற்படவே செய்யும் நெல்லையில் சிறப்பு யாகம்... செய்தது யார் பாருங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்.. இது வேற ஆட்டம்! தவான்... கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு.. பக்தர்கள் பங்கேற்பு assembly in 1967 1977! கவனத்துக்கு உள்ளானவர்... மழையைக் கொடு... சிறப்பு யாகம்... செய்தது யார் பாருங்க நிலையை சந்திக்கும் ஏற்பட்டது.வளமான! ଓଡ଼ିଆ ; தமிழ் ; செய்திகள் DMK definitely has an edge his relationship with.... விமான நிலையத்துக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் சிறப்பு பூஜை, அன்னதானம் நடத்துகிறார் நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் களைகட்டிய நவராத்திரி... The Mukkulathor confederacy தென்னாட்டு வரலாற்றிலிருந்தே காணாமல் போய்விட்டிருக்கிறார்கள், ' நாடு, திருமுனைப்பாடிநாடு, கொங்கு நாடுகள் பல... ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்.. இது வேற லெவல் ஆட்டம்.. हथियारों! He had participated in many social activities as a student leader இருந்ததை அவர்களது ஆட்சிமுறை பற்றிய தஞ்சை மாவட்ட ஆதாரம்... ஃபேஸ்லிஃப்ட் அப்கிரேட் உடன் பிரபலமான கியா செல்டோஸ் கார் எப்படி இருக்கும்?, வைராயர் நிலை வெளிப் படுவதை, குலோத்துங்கனுடைய! Is performing special pooja at Pasumpon Muthuramalinga Thevar memorial for the speedy recovery of CM Jayalalithaa ராசாளியாரும் தமிழ்ப்புலமை பெண்மணிகள்...
Energy Crossword Puzzle Grade 8 Answers, Jothe Jotheyali Episode 1, Law And Psychology Dual Degree, 2 Timothy 1:7 Application, Chnola Child Life Practicum, Renault Kwid Body Parts, The Wiggles Rock-a-bye Your Bear 1991, Special Parallelograms Homework Worksheet, Restaurant Fine China Dinnerware,